Continental Khách Sạn Mang Lịch Sử Của Sài Gòn

Năm 1930, một người Pháp tên là Mathieu Franchini mua lại khách sạn Continental từ công tước De Montpensie. Lập tức, bạn ông ấy đã đến chúc mừng rằng: "Mathieu, anh vừa mới tậu được lịch sử của Sài Gòn đấy!".